our yoga classes

 
Yogi19small.png

Vinyasa Yoga

About Vinyasa Yoga

Vinyasa is a dynamic form of yoga, where you get sweaty and challenged by the positions that are put together in shorter or longer sequences at a fast pace.

The focus is on yang, which is a combination of motion and breath that can bring about a state of meditation in a sustained flow. The internal heat you feel when practicing Vinyasa yoga, helps to excrete waste, so remember to drink plenty of water afterwards. There may be variations in the vinyasa classes and the order of the positions, depending solely on the teacher. Vinyasa yoga is a good example of what Yum represents, namely, that the inner heat and sun must come from inside of yourself rather than from outside and unnatural circumstances. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

 

//

 

Om Vinyasa Yoga

 

Vinyasa er en af de mere dynamiske former for yoga, hvor man får sved på panden og bliver udfordret af yogastillinger som sættes sammen i kortere eller længere sekvenser i et hurtigt tempo. Her er der fokus på yang, som er en kombination af bevægelse og åndedræt som kan frembringe en tilstand af meditation i et vedvarende flow. Ved praktisering af Vinyasa yoga dannes der meget indre varme i kroppen og det hjælper til at udskille affaldsstoffer - husk derfor at drikke rigelig med vand bagefter. Der kan forekomme variation på vinyasa holdene, da underviseren ofte selv sammensætter hvilke stillinger der er fokus på og i hvilken rækkefølge de kommer i. Derfor skal man forvente at underviserene har hver deres stil i Vinyasa yoga. Vinyasa yoga er et godt eksempel på hvad Yum repræsenterer, nemlig, at den indre varme og sol skal komme inde fra dig selv, og ikke af ydre unaturlige omstændigheder. Yumasté.

 

Læs mere om priser og medlemsskaber

 
Yogi17small.png

Vinyasa Basic

About Vinyasa Basic

This class is designed to build a solid foundation for your Vinyasa practice. You will get introduced to the Vinyasa basics and build strength and flexibility with a strong focus on alignment.
This class is suitable for beginners who are new to yoga as well as for experienced yogis who want to refine their technique. Yumasté.

Read more about prices and memberships


//

Om Vinyasa Basic

Denne klasse er designet til at skabe et solidt fundament for din Vinyasa praksis. Du vil blive introduceret til grundlæggende Vinyasa praksis og opbygge styrke og fleksibilitet med et stærkt fokus på finjusteringer. Denne klasse er velegnet til begyndere, der er nye til yoga såvel som for erfarne yogier, der ønsker at forfine deres teknik. Yumasté.

Læs mere om priser og medlemskaber

Yogi23small.png

Hatha Yoga

 

About Hatha Yoga

Hatha is for you who want to improve and challenge your agility, strength, balance and body awareness. Hatha allow you to get deeper into the positions, thus strengthening and stretching the body, as well as loosening any tension. Body and mind are balanced through relaxing and breathing exercises along with calm, physically reinforcing movements. Body and mind will be strengthened.

Hatha yoga is found in different forms, and at Yum Yoga everyone can join a hatha class where physical positions are performed at a moderate pace. The meaning of Hatha comes from 'ha' , meaning sun and 'tha' is the moon. It is a symbol of ying and yang than wishes be in harmony. We hope that Yum Yoga can help contribute with a little extra harmony in your daily life and provide space for inner peace and warmth. Yumasté.

 

More about prices and memberships

 

//

 

Om Hatha Yoga

Hatha er for dig der ønsker at forbedre og udfordre din smidighed, styrke, balance og kropsbevidsthed. Hatha yoga giver dig mulighed for at komme dybere ind i stillingerne, og dermed styrke og strække kroppen, samt løsne eventuelle spændinger. Krop og sind bringes i balance med rolige, fysisk styrkende og afspændende øvelser og åndedrætsøvelser.

Hatha yoga findes i forskellige former, men hos os kan alle være med på et hatha hold hvor fysiske stillinger udføres i et moderat tempo. Både krop og sind vil blive styrket. Betydningen af Hatha kommer af ‘ha’ som kan oversættes til sol og ‘tha’ til måne. Dette er igen et symbol på ying og yang, som gerne skal være i harmoni. Vi håber på at Yum Yoga kan være med til at bidrage med lidt harmoni i din hverdag, og give plads til en indre ro og varme. Yumasté.  

 

Læs mere om priser og medlemskaber

Yogi9small.png

Hatha Basic

About Hatha Basic

This class is designed to provide a solid foundation for your yoga practice. The class is based on yoga's classical positions and works with strength as well as flexibility. You can therefore easily transfer your knowledge from this class to other classes at Yum Yoga and to other yoga styles. In the class, extra focus and time will be spent on guiding in to the positions and our being in the positions. This class is suitable for beginners who are new to yoga as well as experienced yogis who want to refine their technique. Yumasté.

Read more about prices and memberships


//

Om Hatha Basic

Denne klasse er designet til at skabe et solidt fundament for din yoga praksis. Klassen tager udgangspunkt i yogaens klassiske stillinger og arbejder med styrke såvel som fleksibilitet. Du har derfor let ved at overføre din viden fra denne klasse til andre klasser i Yum Yoga og andre yogastile. I klassen vil der blive brugt ekstra fokus og tid på at guide ind i stillingerne og vores væren i stillingerne. Denne klasse er velegnet til begyndere, der er nye til yoga såvel som for erfarne yogier, der ønsker at forfine deres teknik. Yumasté.

Læs mere om priser og medlemskaber

Yogi34small.png

Yin Yoga

 

About Yin Yoga

Yin is a very gentle yoga, which invites for indulgence, immersion and silence. Yin yoga requires little or no strength and can be practiced by all. Yin yoga aims to strengthen and stretch connective tissue, tendons and joints, thus increasing flexibility. Each position is typically 3-5 minutes. During a Yin Yoga class, you may feel more vulnerable, but also feel stronger and more balanced afterwards. Yin Yoga can allow your body to recover faster and healthier, creating a better balance in your workout and daily life. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

 

//

 

 

Om Yin Yoga

Yin er en meget blid yogaform, som indbyder til eftergivenhed, fordybelse og stilhed. Yin yoga kræver lidt eller ingen styrke, og kan derfor praktiseres af alle. Yin har til formål at styrke og strække bindevæv, sener og led, og på den måde opnår du større smidighed. Hver stilling holdes typisk 3-5 minutter. Under en Yin yoga time kan du opleve at føle dig mere sårbar, men også føle dig mere stærk og afbalanceret efter en Yin yoga praksis. Yin Yoga kan give din krop mulighed for at restituere hurtigere og på en sundere måde skabe en bedre balance i din træning og hverdag. Efter din Yin yoga kan du forlænge din Yin tilstand ved at nyde udsigten fra vores café, inden du igen møder en hverdag med yang. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

Yogi8small.png

YinMind Yoga

 

About YinMind yoga

YinMind is a fusion of Yin Yoga and Mindfulness meditation, which aims, amongst other things, at relieving bodily tension, cultivating peace of mind and increasing body awareness. In Yin Yoga we work to stimulate the connective tissue of the body through long, cleansing stretching. The combination of Mindfulness, which trains the mind to remain present, allows you to sense and integrate Yin posture's effects on a deeper level. Mindfulness itself has a lot of beneficial effects on both body and mind. A regular Mindfulness practice can reduce stress, as well as increase our creativity, joy and empathy. YinMind thus forms a beautiful courage to today's society, characterized by performance raceing and high pace. Instead, YinMind creates space for recharging breaks that invite the nervous system to find peace and lovingly and curiously explore the body and the mind. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

 

//

 

Om YinMind yoga

YinMind er en fusion af Yin Yoga og Mindfulness meditation, som blandt andet sigter mod at forløse kropslige spændinger, kultivere ro i sindet og skabe øget kropsbevidsthed. I Yin Yoga arbejder vi med at stimulere kroppens bindevæv gennem lange, udrensende stræk. Kombinationen med Mindfulness, som træner sindet til at forblive nærværende, giver mulighed for at sanse og integrere Yin stillingernes effekter på et dybere plan. I sig selv har Mindfulness en masse gavnlige indvirkninger på både krop og sind. En regelmæssig Mindfulness praksis kan blandt andet nedsætte stress, samt øge vores kreativitet, glæde og empati. YinMind danner således en smuk modpol til nutidens samfund, som er præget af præstationsræs og højt tempo. I stedet skaber YinMind plads til genopladende pauser, der inviterer nervesystemet til at finde ro, og til kærligt og nysgerrigt at udforske krop og sind. Yumasté.

 

Læs mere om priser og medlemskaber

Yogi12small.png

Jivamukti Yoga

 

About Jivamukti Yoga

Jivamukti is a playful and holistic style of yoga - we work the body to free the mind. Jivamukti Yoga is a yoga method that wants to give the student the possibility to learn in a like-minded, calm space. By guiding the students to combine the body’s movements and setting an intention to focus mind and heart, we set ourselves free to grow. And when we fall we get back up and laugh, we continue and try again lighter in both body and mind and it becomes easier to learn from there.

The Jivamukti Method is grounded in the original meaning of the Sanskrit word asana as “seat, connection” – relationship to the Earth. Earth implies all of life. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

 

//

 

Om Jivamukti Yoga

Jivamukti er en legesyg og holistisk stil – her arbejdes der med kroppen for at frigøre sindet. Jivamukti giver den studerende mulighed for at lære, i et ligesindet og roligt rum. Ved at vejlede eleverne til at kombinere kroppens bevægelser og hvor fokus er på hjerte og sind, sætter vi os selv  fri. Falder vi, kommer vi op igen og griner. Vi fortsætter og prøver igen - næste gang lettere i både krop og sind, hvor det bliver nemmere at lære herfra. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

Yogi32small.png

Yolates Yoga

 

About Yolates yoga

Yolates is a holistic and enjoyable form of training composed of exercises from yoga, pilates and dance. Through a gleaming flow, you will get the building blocks for a strong and smooth body with lean muscles, enhanced balance and body awareness, and achieve a healthy and beautiful posture. At the same time, exercises will enhance the connectivity to your inner power and the ability to let go of worries, stress and low self-esteem, to instead provide space for self-acceptance, joy of life, creativity and inner peace. From yoga we have agility, strength, balance and focus on breathing. From Pilates you take strength of the stomach, back and shoulders with focus on your center. And from the world of dance comes high pulse, grounding and energy. Yumasté.

 

Read more about prices and memberships

 

//

 

Om Yolates yoga

Yolates er en holistisk og nydelsesfuld træningsform sammensat af øvelser fra yoga, pilates og dans. Gennem et glædesskabende flow vil du få byggestenene til en stærk og smidig krop med slanke muskler, styrke balanceevne og kropsbevidsthed samt opnå en sund og smuk kropsholdning. Øvelserne vil samtidig styrke kontakten til din indre power og evnen til at give slip på bekymringer, stress og lavt selvværd, for i stedet at give plads til selvaccept, livsglæde, skaberkraft og indre fredfyldthed. Fra yogaen har vi smidighed, styrke, balance og fokus på åndedrættet. Fra Pilates tager man styrke af mave, ryg og balder med fokus på dit center. Og fra dansens verden kommer høj puls, grounding og energi. Yumasté.

 

Læs mere om priser og medlemskaber

 
Yogi17small.png

Strala Yoga

About Strala Yoga

In Strala yoga, the focus is on the movement rather than the position and the style is based on moving the body in the most natural way. The science behind it is called Natural Movement, where breathing is the main focus of the class. Throughout the class, you constantly work to feel comfortable. Strala builds both balance, strength, mobility and agility, and teaches people how to handle challenges, from dealing with exams to just breathing calmly. The classes are constructed as waves, where the sequences follow each other as beads on a string, and rounded off with a meditation. In Strala, the focus is on the movement rather than the position, and how you get from A to B in the most optimal way, while you learn something valuable about yourself along the way. We use the principles of natural movement to move with coordination, breath-body-connection and effortlessness so you can handle even challenging things in the easiest way.
In Strala yoga, one recognizes that all bodies are different and there are no rules for what is right and wrong. Strala yoga gives you benefits in your everyday life and helps you live a stress-free life, giving you optimum well-being, laughter, smiles, energy and close contact with yourself.
All levels are welcome in the Strala classes and you can be both a beginner and an experienced practitioner.

Read more about prices and memberships

//

 

Om Strala Yoga

I Strala yoga er der fokus på bevægelsen fremfor stillingen, og stilarten bygger på at bevæge kroppen på den mest naturlige måde. Videnskaben bag hedder Natural Movement, hvor vejrtrækningen er det at mærke efter er hovedfokus i timen. Gennem timerne arbejder man med hele tiden at føle sig godt tilpas. Strala opbygger både balance, styrke, mobilitet og smidighed og lærer folk, hvordan de kan håndtere udfordringer, lige fra en eksamen til at trække vejret roligt. Timerne er opbygget som bølger, hvor sekvenserne følger hinanden som perler på en snor, og rundes af med en meditation. I Strala er der fokus på bevægelsen frem for stillingen, og hvordan du kommer fra A til B på den mest optimale måde, samtidig med at du lærer noget værdifuldt om dig selv undervejs. Vi bruger principperne fra natural movement til at bevæge os med koordination, breath-body-connection og uden anstrengelse, så du kan klare selv udfordrende ting på den nemme måde.

I strala yoga anerkender man at alle kroppe er forskellige, og der er ingen regler for, hvad der er rigtigt og forkert. Strala yoga giver dig overskud i hverdagen, og hjælper dig med at leve et stressfrit liv, og giver dig optimal velværd, grin, smil, energi og en nærkontakt med dig selv. 

Alle niveauer er velkomne på strala hold, og du kan både være nybegynder og øvet. 


Læs mere om priser and medlemskaber

Yogi30small.png

Slow Down Friday Yoga

About Slow Down Friday Yoga

Yum Yogas’ Slow Down Friday class takes inspiration from Vinyasa yoga and will allow you to calm down from a busy work week. Expect slow fluid flows and long restorative stretches using your breath.
This class will leave you feeling relaxed and re-energised - a perfect start for a yummy weekend. Yumasté.

Read more about prices and memberships

//

Om Slow Down Friday Yoga

Yum Yogas Slow Down Friday Class tager inspiration fra Vinyasa yoga og giver dig mulighed for at slappe af efter en travl arbejdsuge. Forvent langsomme, flydende flows og lange restorative udstræk ved hjælp af vejrtrækningen. Denne klasse vil efterlade dig med en følelse af afslappethed og genopfyldt med energi - en perfekt start på en yummy weekend. Yumasté.

Læs mere om priser and medlemskaber

 
Preggo yogi small.png

Preggo Yoga - exclusive 6 week course

 

About Preggo Yoga

Preggo yoga will help you to experience this beautiful time with love, inner wisdom and consciousness. Yoga will prepare you for a healthy labor and happy motherhood. When you practice yoga during the pregnancy, you will not only stretch and strengthen your body but also learn how to breathe correctly. You will increase your energy; relieve tension in your back, hips, chest, neck and shoulders. Yum Preggo yoga is the best way to connect with your baby. Yumasté.

 

Read more about prices and voucher

 

//

 

Om Preggo Yoga

Preggo Yoga er et 6 ugers forløb, der hjælper dig med at opleve denne smukke tid med kærlighed, indre visdom og bevidsthed. Gravid yoga vil forberede dig frem mod en sund fødsel og glædeligt moderskab. Når du dyrker yoga under graviditeten, vil du ikke blot strække og styrke din krop, men også lære at trække vejret rigtigt. Du vil øge din energi samt lindre spændinger i ryg, hofter, bryst, nakke og skuldre. Yum Preggo yoga er den bedste måde at connecte med din baby på. Yumasté.

 

Læs mere om priser og medlemskaber

Yogi10small.png

Postnatal Yoga

 

About Postnatal Yoga

Postnatal yoga is for all the yummy mommies and their yummy babies (from about 6 weeks to one year). Postnatal yoga will take you through different positions that stabilize and strengthen the back, arms, legs and bum, but also the pelvic floor muscles. You will increase energy and relieve unwanted tension, build patience and inner calmness. The classes will include baby yoga and baby massage techniques that create a safe environment for you and your newborn to bond. Your baby is a part of the practice, whether playing or sleeping next to you. Yumasté.

 

Read more about prices and vouchers

 

//

 

Om Efterfødselsyoga

Efterfødsels-yoga er for alle de yummy mødre og deres yummy babyer (fra ca. 6 uger til et år). Efterfødsels-yoga tager dig gennem forskellige positioner, der stabiliserer og styrker ryggen, arme, ben og numse, men også bækkenbundsmuskulaturen. Du vil øge din energi og lindre uønskede spændinger, opbygge tålmodighed og indre ro. Klasserne vil omfatte baby yoga og baby-massage teknikker, der skaber et sikkert miljø for dig og din nyfødte til at forbinde jer i. Din baby er en del af din praksis, uanset om det er leg eller søvn ved siden af dig. Yumasté.

 

Læs mere om priser og klippekort