schedule & booking

Have a look at our weekly schedule. We offer a wide selection of yoga in our studio in Sydhavn, such as Vinyasa, Yin, Hatha, Jivamukti and many more.

Yoga Class Schedule 

Try downloading the MindBody app in App Store or Google Play, for easy access to the schedule, class booking/cancelling and store.

 

Terms

Purchace terms & conditions

You can pay via our online booking system with VISA/Dankort or by Credit MobilePay or cash in the yoga studio. You can log in and update your card information under your profile and you are responsible that the entered information is correct. If this is not adhered to, Yum can inactivate/terminate memberships without notice.

 

General

Membership gives access to the studio and classes as described under the relevant membership type. Memberships are personal and can not be resold, shared or transferred. In case of abuse, membership can be canceled without refund.

Cancellations must be made 4 hours before the start of a class. In the case of a monthly memberships, a fee of DKK 50 will be charged if the booking is not canceled before the deadline has expired.

 

Memberships

Unlimited Yum & Unlimited Student runs automatically via your payment card. All our memberships are free of binding and startup fees and are prepaid monthly via PaySafe. Payment is due the first of each month. In addition, the membership can be suspended (except offers and campains) for up to 3 months at a time for DKK 150. The membership continues until it is terminated by one of the parties. Membership can be terminated with a notice of the current month + 1 month. Termination must be made via email to contact@yum.dk. Termination cannot take place under suspension and suspension cannot be set up during a termination period. Monthly memberships are paid each month. Unlimited Yum and Unlimited Student give 10% on food and drinks in the cafe. Monthly memberships with automatic withdrawel can be purchased at any time of the month. The payment is transfered on the first day of the new period.

 

Workshops & events

All purchases of workshops and events are binding and cannot be canceled or refunded. The spot can be passed on to someone else. Write to contact@yum.dk for more info.

 

Gift cards

Gift cards are issued by Yum for the use of services in the yoga studio and café. The gift certificate is valid for 12 months, unless otherwise stated on the gift card. Gift certificates are delivered per. mail for print. The gift card is sent immediately after the payment is registered. Gift cards can also be purchased in the café and issued directly on gift cards. If you regret a purchase of a gift card, it can be returned within 14 days. The refund rights runs from the time the goods are received. If you want to make use of your refund right, write to: contact@yum.dk

 

Personal information

With a purchace you agree that Yum will process and retain the information you provide for this agreement. At the same time, you give Yum permission to inform you via email about topics that Yum finds relevant. You can always unsubscribe from future emails. If the agreement is breached by you for non-payment, Yum reserves the right to pass on your information to third parties.

All workout and stay at Yum takes place at your own risk. This applies to both members and members' guests. Member and guests are required to follow and comply with Yum's house rules and directions

 

Practical

We have yoga mats for free use, but you are also more than welcome to bring your own mat. We also sell our own sustainable ECO mats.

 

Booking, cancellation and waiting list

Booking, cancellation etc. can be done at www.yum.dk or MINDBODY App. You cannot book, unsubscribe or change via telephone/SMS/email to Yum. Whether you are on the waiting list or signed up, be sure to unsign if you will not be attending the class. Cancellations must be made 4 hours before the start of the class. In the case of monthly memberships, a fee of DKK 50 will be withdrawn if the booking is not canceled before the deadline has expired. Signing in can only be made by personal attendance at the studio. You must be signed in no later than 5 minutes before the class starts. After this time, your booking will be canceled and you will be charged a Lace Cancel fee. We reserve the right to lock the door at the scheduled class start not to disturb the other participants. You have the opportunity to sign up for our SMS service. Then you receive a text message if you move from waiting list to a place in the class.

 

Storage of belongings

Yum is not liable for loss of or damage to property either as a result of theft or damage in or outside the tote bag, at the place of delivery or in any other manner.

 

Changes in prices

Yum reserves the right to make changes to fees, products and memberships. Yum reserves the right, once a year, to make a price adjustment in the monthly membership fee, corresponding to the trend in the consumer price index without having to notify it. Other price increases will be notified at your specified email address. With changes in general, Yum has the right to make changes to the program's offerings as needed, eg opening hours, schedules, offers and prices. The form changes and the like will be communicated in the studio and on www.yum.dk in the best possible time.

Betingelser

Købsbetingelser/vilkår

Du kan betale via vores online bookingsystem med VISA/Dankort eller med kort, mobilepay eller kontant i yogastudiet. Du kan logge ind og opdatere dine kortoplysninger under din profil, og du er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte. Overholdes dette ikke kan Yum uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

 

Generelt

Medlemskabet giver adgang til studie og hold, som beskrevet under pågældende abonnementstype. Medlemskabet er personligt og må ikke videresælges, deles eller overdrages. Ved misbrug kan medlemskab annulleres uden refusion af eventuelt tilgodehavende.

Afbud skal ske 4 timer før holdets start. Ved månedskort bliver der pålagt et gebyr på 50,- kr., hvis bookingen ikke afmeldes inden tidsfristen er udløbet. 


Medlemskaber

Unlimited Yum & Unlimited Student kører automatisk via dit betalingskort. Alle vores medlemskaber er uden binding og oprettelsesgebyr og forudbetales månedsvis via PaySafe. Betaling forfalder den første i hver måned. Derudover kan medlemskabet sættes i bero (pånær early bird eller andet tilbud) i op til 3 måneder ad gangen for 150 kr. Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af én af parterne. Medlemskabet kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske via email til contact@yum.dk. Opsigelse kan ikke ske under bero og bero kan ikke oprettes i en opsigelsesperiode. Månedskort betales fast hver måned. Unlimited Yum og Unlimited Student giver 10 % på mad og drikke i caféen. Månedsabonnementer med automatisk trækning kan købes når som helst i måneden. Betalingen trækkes den første dag i den nye periode. 


Workshops & events

Alle køb af workshops og events er bindende og kan ikke afmeldes eller refunderes. Pladsen kan videregives til en anden. Skriv til contact@yum.dk for mere info.

Gavekort

Gavekort udstedes af Yum til brug af ydelser i yogastudie samt café. Gavekortet er gyldigt i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet på gavekortet. Gavekort leveres pr. mail til print. Gavekortet sendes umiddelbart efter betalingen er registreret. Gavekort kan også tilkøbes i caféen og udstedes direkte på gavekort. Fortryder du et køb af et gavekort, kan det returneres inden for 14 dage. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, varen er modtaget. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skriv til: contact@yum.dk

Personoplysninger

Du giver med din accept på denne aftale samtykke til, at Yum behandler og opbevarer de stamoplysninger, du har oplyst til denne aftale. Samtidigt giver du Yum tilladelse til at informere dig via email om emner som Yum som finder relevant. Du kan til enhver tid frabede dig fremtidige emails. Såfremt aftalen misligholdes af dig ved manglende betaling, forbeholder Yum sig retten til at videregive dine oplysninger til tredje part.

Ophold i studiet

Al træning og ophold hos Yum foregår på eget ansvar. Det gælder for både medlem og medlemmers gæster. Medlem og gæster er forpligtet til at følge og overholde Yum's husregler og anvisninger

 

Praktisk

Vi har yogamåtter til fri afbenyttelse, men du er også velkommen til at medbringe din egen måtte. Vi sælger også vores egne bæredygtige ECO måtter.

Booking, afbud og venteliste

Booking, afbud m.m. kan ske på www.yum.dk eller MINDBODY App. Der kan ikke bookes, afmeldes eller ændres via telefon/sms/email til Yum. Uanset om du er på venteliste eller ej, skal du huske at afmelde din plads, hvis ikke du kommer til timen. Afbud skal ske 4 timer før holdets start. Ved månedskort bliver der pålagt et gebyr på 50,- kr., hvis bookingen ikke afmeldes inden tidsfristen er udløbet. Check-in kan kun ske ved personligt fremmøde i studiet. Du skal være registreret fremmødt senest 5 minutter før holdstart. Herefter annulleres din booking, og du opkræves et gebyr for manglende fremmøde. Vi forbeholder os retten til at låse døren ved den planlagte holdstart for ikke at forstyrre de andre deltagere. Du har mulighed for at tilmelde dig vores sms service. Så modtager du en sms, hvis du rykker fra venteliste til en plads på holdet.


Opbevaring af ejendele

Yum er ikke ansvarlig for tab af eller skader på ejendele hverken som følge af tyveri eller skader i eller uden for skab, ved forlæggelse eller på nogen anden vis.

 

Ændringer af priser

Yum forbeholder sig retten til at foretage ændringer på gebyrer, produkter og medlemskaber. Yum forbeholder sig retten til en gang årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på medlemskaber, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks uden at skulle varsle dette. Anden prisstigning vil blive varslet på din angivne emailadresse. Ændringer generelt Yum har ret til at foretage ændringer i studiets tilbud efter behov, eksempelvis åbningstider, skemaer, udbud og priser. Skema ændringer og lignende vil blive formidlet i studiet og på www.yum.dk i så god tid som muligt.